Halvårsrapport for SMil Norge våren 2017

Halvårsrapport for SMil Norge våren 2017 


Styret består av følgende personer:

 Leder:                       godheksa

 Nestleder:      queeniiee

 Kasserer/kartoteksfører:      slarof

 Sekretær:      merov

 Styremedlem:-Dea-
 Styremedlem:Aidonia
 Styremedlem:Shane55

 1. Varamedlem:         Grayshield
 2. Varamedlem:         Mindplay
 3. Varamedlem:         black_iridescent

 Redaksjonsleder:      Kalisnov
 Webredaktør:            Alpha.Female

Styret
Styret har så langt i perioden fungert godt som arbeidskollektiv, men har dessverre blitt preget av frafall på møtene. Vi jobber i arbeidsgrupper som er satt ned gjennom arbeidsprogrammet vedtatt av generalforsamlingen i mars. Hver gruppe har en leder som rapporterer om fremdrift under styremøtene.

Styremøter

Vi har avholdt 4 styremøter fra generalforsamling til sommerferien og ett etter sommerferien. Vi har behandlet 72 saker. Saker av mindre karakter er blitt behandlet i styreforum utenom møtene, arbeidet er fordelt i arbeidsgrupper og denne metoden synes å fungere godt. Alle møter har blitt synliggjort gjennom kunngjøring i medlemsforumet til SMil Norge på nettsiden og medlemmer har hatt anledning til å komme med saker de ønsker opp til behandling. Styret har så langt mottatt 4 slike og alle er behandlet. Referater skal også publiseres, dette for å vise gjennomsiktighet mtp vårt arbeid og bedre synlighet for våre medlemmer om hva vi driver med. Publiseringen av referater har ikke blitt gjennomført som ønsket, men dette tas det tak i og det vil bli gjort.

Møtedatoer våren 2017 etter generalforsamling:
19.3.17
24.4.17
24.5.17
19.6.17
28.8.17

 

 

Medlemstall: Vi har per 28.8.17, 128 medlemmer dette er en økning på 14 siden før sommeren, vi ser på dette som positivt og vil forsette å synliggjøre oss og jobbe for å få flere medlemmer.

 

Forum og web:

SMil Norges nettsted og forum www.smil-norge.no blir driftet av et lite antall frivillige moderatorer. Trafikken har vært noe synkende over tid, men det er fremdeles mange aktive brukere på forumet. Webredaktør, moderatorene og styret vurderer kontinuerlig hvordan forumet skal driftes videre da generalforsamlingen ønsket en helhetsvurdering av formål og behov for nettside og forum slik det er i dag. SMil Norges nye brosjyre er lagt ut på forumets forside.

 

Organisatorisk arbeid:

·       I perioden skal SMil Norge jobbe strategisk for å oppnå vekst.

Styret har jobbet med å være mer synlige for medlemmer, potensielle medlemmer og andre. Dette har etter vår mening ført til mer positiv omtale som igjen har ført til vekst.

·       Styret skal arbeide for å styrke det nasjonale samarbeidet med aktuelle aktører gjennom samhandling i felles saker, kunnskap og erfaringsutveksling og lage gode møteplasser online og i real life.

2 representanter fra styret har deltatt på møte om dannelsen av Samarbeidsforumet BDSM Norge.

 

·       Styret skal arrangere en landsdekkende konferanse for BDSM- og fetisjinteresserte. Konferansen skal fortrinnsvis arrangeres i samarbeid med en av lokalforeningene, men hvis dette ikke er mulig skal SMil-Norge gjøre det på egen hånd. Konferansen skal bidra til kompetansebygging og økt samarbeid. Den skal ha en egen avdeling for erfaringsutveksling for lokalforeninger.

Kinkferansen 2017 ble arrangert på Grenland i mars, her møttes over 70 mennesker fra hele landet for å lære og dele erfaringer og være sosiale. Det er inngått samarbeid med SM Bergen om å arrangere Kinkferansen der våren 2018. De har sammen med oss satt ned en arbeidsgruppe og har begynt planleggingen.

 

·       Smil Norge skal delta på aktuelle arenaer hvor det er naturlig med vår tilstedeværelse, som Pride- arrangementer. Vi skal delta på minimum ett arrangement.

Smil Norge samarbeidet med Oslo BDSM og Revise F65 om å bemanne en stand i Pride park, dette ble gjennomført med støtte fra landets lokale BDSM foreninger om å lage en felles informasjonsflyer med oversiktskart over hvor i landet det er BDSM klubber. Det er utarbeidet egen rapport for pride arbeidet som vil publiseres for medlemmer og gjennomgås på neste generalforsamling

 

·       Styret skal jobbe med å sikre medlemmene fordeler som gjør medlemskapet attraktivt.

Dette har ikke blitt jobbet med på vårhalvåret, men skal tas tak i nå i høst.

·       Styret skal videreutvikle en strategi for organisasjonsendring, i første omgang gjennom å kartlegge behov i kink-Norge.

Dette arbeidet er påbegynt, men ikke ferdigstilt.

 

·       Styret skal jobbe med å bli mer synlig internt i kinkmiljøet nasjonalt og internasjonalt, og eksternt gjennom politisk arbeid og media

Styret har svart på alle mediahenvendelser og politiske henvendelser. Dette har ført til at vi kan vise en mer saklig og informativ side av det vi driver med. Dette skal vi jobbe videre med.

 

Informasjonsarbeid:

·       Styret skal bidra til at nettsiden i hovedsak blir en informasjon og kunnskapskanal.

Det har i første del av perioden blitt gjort en behovskartlegging og vi vil i neste del av perioden jobbe med å ta tak i svarene og utvikle hjemmesiden

 

·       Styret skal videreutvikle, synliggjøre og utvide rådgivningstjenesten, både telefonvakten og eposttjenesten.

SMil Norges rådgivningstjeneste på telefon og epost svarer jevnlig på henvendelser. Dersom de som svarer på telefonen eller epost ikke kan svare på spørsmål der og da har vi ressurspersoner som vi kan kontakte og komme tilbake med et svar. Ressurspersonene inkluderer f.eks. jurist og sexolog. 

 

·       Styret skal drive foredragsvirksomhet, både oppsøkende og ved forespørsel. Man skal spesielt prioritere foredrag for UngBDSM og studenter i medisin, sexologi og juss, og vektlegge opplysning om SSS og informert samtykke.

4 av styrets medlemmer har holdt foredrag på ulike arenaer.

Tenker det er greit å skrive ned ting så en har det tilgjengelig til årsmeldingen til GF.

Merov:

- Foredrag under skeive dager: ekstremsex 60 oppmøtte. 24 juni.

- Foredrag under skeive dager: BDSM i møte med staten 40 oppmøtte. 27 juni.

 

Godheksa

- Onsdag 8. Februar: Tema: Samtykke, kommunikasjon og grensesetting for Ung BDSM

 

Alpha Female

Var i paneldebatt 28. mars Uit

Om seksualitet

 

18. Mars- Foredrag for Ung BDSM om smertelek

 

queeniiee

Informasjonsforedrag i Telemark for liten gruppe, skal utvides til større gruppe denne høsten.

 

Det skal i slutten av november avholdes en paneldebatt med innledning i Oslo BDSM sine lokaler for sexologistudentene ved Universitetet i Agder.

 

 

·       I perioden skal det nye opplaget av BDSM-brosjyren distribueres.

Brosjyren ble publisert i forbindelse med åpningen av Pride Park. Den er lastet opp elektronisk, delt ut på stand og gitt til aktuelle aktører.

 

·       Styret skal prioritere å produsere nyhetsbrevet Kinknytt på kvartals basis. Nyhetsbrevene skal også gjøres tilgjengelig på Fetlife og Facebook, og linkes til på Twitter.

Det har ikke blitt produsert kinknytt dette semesteret da det har blitt gjennomført en behovskartlegging som det ikke foreligger tydelige svar på ennå.

 

·       I perioden skal BDSM-biblioteket systematiseres, og tilgjengeliggjøres

Dette jobbes det med kontinuerlig men arbeidet er ikke helt ferdig ennå. Styret vil annonsere når det er tilgjengelig.

 

Politisk arbeid:

·       SMil Norge skal i samarbeid med Foreningen FRI (tidligere LLH) jobbe aktivt og langsiktig for å motarbeide stigmatisering og fordommer mot BDSMere og fetisjister.

Dette gjør vi blant annet gjennom aktivt samarbeid med Revise F65, men skal se på andre metoder for å komme inn å jobbe for felles beste.

 

·       Jobbe for at Foreningen FRI (tidligere LLH) endrer navn på utvalget der SMil er representert fra "Diagnoseutvalget Revise F65" til "BDSM og fetisj utvalget Revise F65" og tar det inn i sine vedtekter.

Denne prosessen er i gang, men da de ikke har landsmøte før neste år har det i første omgang vært snakk om dialog med Revise.

 

·       Foreningen skal jobbe med å utvikle et etisk rammeverk for «kink-Norge», i samarbeid med lokale foreninger.

Denne prosessen er i gang, men ikke ferdigstilt, planlagt fremlegg av første utkast i oktober.

 

·       Styret skal delta aktivt i samfunnsdebatten.

Styrets medlemmer svarer på henvendelser og spørsmål der man ser det er påkrevd og nødvendig. Ellers engasjerer styret seg der det er naturlig.