Arbeidsprogram for SMil Norge 2018 -2019

1. Organisatorisk arbeid

I perioden skal SMil Norge jobbe strategisk for å oppnå vekst.

Styret skal arbeide for å styrke det nasjonale samarbeidet med aktuelle aktører gjennom samhandling i felles saker, kunnskap og erfaringsutveksling og lage gode møteplasser online og i real life.

Styret skal arrangere en landsdekkende konferanse for BDSM- og fetisjinteresserte. Konferansen skal fortrinnsvis arrangeres i samarbeid med en av lokalforeningene, men hvis dette ikke er mulig skal SMil-Norge gjøre det på egenhånd. Konferansen skal bidra til kompetansebygging og økt samarbeid. Den skal ha en egen avdeling for erfaringsutveksling for lokalforeninger.

Smil Norge skal delta på aktuelle arenaer hvor det er naturlig med vår tilstedeværelse, som Pride- arrangementer. Vi skal delta på minimum ett arrangement.

Styret skal jobbe med å sikre medlemmene fordeler som gjør medlemskapet attraktivt.

Styret skal videreutvikle en strategi for organisasjonsendring, i første omgang gjennom å kartlegge behov i kink-Norge.

Styret skal jobbe med å bli mer synlig internt i kinkmiljøet nasjonalt og internasjonalt, og eksternt gjennom politisk arbeid og media.

 

2. Informasjonsarbeid

Styret skal bidra til at nettsiden i hovedsak blir en informasjon og kunnskapskanal.

Styret skal drive foredragsvirksomhet, både oppsøkende og ved forespørsel. Man skal spesielt prioritere foredrag for UngBDSM og studenter i medisin, sexologi og juss, og vektlegge opplysning om SSS og informert samtykke.

I perioden skal BDSM-biblioteket systematiseres, og tilgjengeliggjøres

 

3. Politisk arbeid

Foreningen skal jobbe med å utvikle et etisk rammeverk for «kink-Norge», i samarbeid med lokale foreninger.

Styret skal delta aktivt i samfunnsdebatten på felter som er naturlige.

Jobbe for at Foreningen FRI (tidligere LLH) endrer navn på utvalget der SMil er representert fra "Diagnoseutvalget Revise F65" til "BDSM og fetisj utvalget Revise F65" og tar det inn i sine vedtekter.

SMil Norge skal i samarbeid med Foreningen FRI (tidligere LLH) jobbe aktivt og langsiktig for a motarbeide stigmatisering og fordommer mot BDSMere og fetisjister.