SMil Norges politiske plattform

Sunn, Sikker og Samtykkende - Politisk plattform for SMil Norge

SMil Norge er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for mennesker med interesse for sadomasochisme/BDSM og fetisjisme. BDSM er en maktrollelek basert på informert samtykke. SMil-Norge arbeider for et samfunn der alle er reelt frie til å leve som de vil, elske den de vil på den måten de vil, ha sex slik de selv vil, og inngå i de relasjonene de ønsker.

Mangfold er naturlig

Menneskelige relasjoner og tenningsmønstre er, og har alltid vært, like mangfoldige som menneskeheten selv. Verken kjærlighet eller seksualitet er begrenset til en bestemt uttrykksform – både hvem vi forelsker oss i, på hvilken måte, og hvem vi ønsker å ha sex med, og på hvilken måte tar ulike former. SMil Norge ser på dette naturlige mangfoldet som noe å feire, og en berikelse.

Gjennom historien har ulike maktstrukturer og ideologier, både verdslige og religiøse, definert standarder for hva som er riktig og naturlig kjærlighet og sex. Formene dette har tatt har variert, men et gjennomgående mønster har vært å framelske det monogame parforholdet mellom menn og kvinner. Avvik fra denne normen har i de fleste samfunn blitt slått ned på, stigmatisert, sykeliggjort og i mange tilfeller forbudt ved lov. Denne utdefineringen av annerledeshet har medført omfattende voldsbruk og menneskelig lidelse opp gjennom historien. De som har blitt – og blir – hardest rammet av slike normer er homofile og bifile, og alle som har kjønnsidentiteter som bryter med normalen, som blant annet transpersoner.

* SMil Norge tar avstand fra all undertrykking av folk på grunnlag av legning eller kjønnsidentitet. Et fritt samfunn kan ikke oppnås uten et oppgjør med homofobisk og transfobisk tankegods.

BDSM og fetisjisme er ikke sykt

Selv om både BDSM og ulike fetisjistiske tenningsmønstre kan dokumenteres langt tilbake i historien, har disse orienteringene siden de ble definert på 1800-tallet systematisk blitt sett på som sykelige avarter av menneskelig seksualitet, som perversjoner av det naturlige. Fortsatt i dag defineres BDSM og fetisjisme som sykelig i internasjonale psykiatriske diagnosemanualer.

Moderne forskning har avdekket at sannheten er motsatt: For de som har disse orienteringene er det forbundet med glede, sunnhet og livsutfoldelse å kunne leve dem ut på forsvarlig måte. Det er ikke påvist at personer med interesse for BDSM eller ulike former for fetisjisme har større forekomst av psykiske eller relasjonelle problemer enn andre. Som en konsekvens av denne økte kunnskapen har norske myndigheter gått bort fra å definere BDSM eller fetisjisme som sykelig.

* SMil Norge arbeider mot sykeliggjøring og stigmatisering av personer med interesse for BDSM eller fetisjisme, og for en offentlig seksualpolitikk bygget på kunnskap, ikke fordommer.

For frihet – mot overgrep

Kjernen i BDSM og fetisjisme er samspill mellom samtykkende voksne, og det kan ikke utøves med personer som ikke er i stand til å gi informert samtykke. Seksuelle handlinger uten informert samtykke er overgrep, og handlinger som innenfor samtykkende rammer er BDSM, vil uten samtykke være grove voldshandlinger. Det finnes ingen holdepunkter for å si at overgrep er mer utbredt blant personer med interesse for BDSM eller fetisjisme enn andre.

Seksuelle overgrep er et alvorlig samfunnsproblem som rammer en betydelig del av befolkningen. SMil Norge mener det beste tiltaket mot overgrep er mer kunnskap og større bevissthet om betydningen av informert samtykke.

* SMil Norge arbeider for bedre seksualopplysning, og mot alle former for seksuelle overgrep. SMil-Norge vil bidra til sunne og ansvarlige holdninger i norske miljøer for folk med BDSM- og fetisjinteresser.

Mot diskriminering

SMil Norge jobber for å fremme god psykisk og fysisk helse blant sadomasochister og fetisjister. Utøvernes fysiske og psykiske helse utfordres både av samfunnets holdninger til seksuelle orienteringer, og gjennom manglende kunnskap om sikker praksis. Samfunnets fordommer fører til trakassering og forskjellsbehandling, både fra privatpersoner og i visse tilfeller fra myndighetspersoner. I tillegg til de negative følgene dette i seg selv kan gi, kan også holdningene medføre at flere sadomasochister og fetisjister velger å holde sin orientering skjult for omverdenen. Det er dokumentert at det å måtte skjule en viktig side ved seg selv kan ha negative helsekonsekvenser. Nedbygging av fordommer og tilretteleggelse for åpenhet kan bidra til bedre helse.

* SMil Norge arbeider mot alle former for diskriminering og forskjellsbehandling av personer med interesse for BDSM eller fetisjisme. Foreningen ønsker å spre kunnskap og bevisstgjøre myndighetspersoner både innen helsevesen, rettsapparat og i politiske myndigheter, og å spre kunnskap om BDSM og fetisjisme i befolkningen.