SMil Norges politiske plattform

SMil Norge er en ikke-kommersiell, frittstående og partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for mennesker med interesse for sadomasochisme/BDSM og fetisjisme. SMil Norge ble stiftet i april 1988 og arbeider med opplysning og informasjon i forhold til sadomasochisme og fetisjisme i tillegg til å fungere som trygg møteplass for foreningens medlemmer og andre interesserte.

 SMil Norge er en utadrettet og synlig interesseorganisasjon, men respekterer selvsagt likevel den enkeltes valg med hensyn til privatliv, åpenhet og uttrykksform. Organisasjonen er også åpen for sympatisører, interesserte, familie og andre som føler tilhørighet til foreningens formål og program.

 BDSM er en maktrollelek basert på informert samtykke. SMil Norge fremmer begrepene Sunn, Sikker og Samtykkende som rettesnor for ansvarlig utøvelse av BDSM. SMil Norge anser sadomasochisme og fetisjisme som positive, verdifulle og berikende faktorer i mange menneskers liv. Foreningen ønsker at mennesker fritt skal kunne velge hvordan og med hvem de ønsker å leve ut kjærlighet, kjønnsorientering og seksualitet innen sikre og samtykkende rammer.

Kunnskapsmangel både om praktisk utøvelse av BDSM og om seksuelt overførbare sykdommer kan føre til usikker praksis. Det er derfor en viktig oppgave for SMil Norge som organisasjon å spre kunnskap som kan bidra til sikrere praksis blant utøverne.

SMil Norge jobber for å fremme god psykisk og fysisk helse blant sadomasochister og fetisjister. Utøvernes fysiske og psykiske helse utfordres både av samfunnets holdninger til seksuelle orienteringer, og gjennom manglende kunnskap om sikker praksis. Samfunnets fordommer fører til trakassering og forskjellsbehandling, både fra privatpersoner og i visse tilfeller fra myndighetspersoner.

I tillegg til de negative følgene dette i seg selv kan gi, kan også holdningene medføre at flere sadomasochister og fetisjister velger å holde sin orientering skjult for omverdenen. Det er dokumentert at det å måtte skjule en viktig side ved seg selv kan ha negative helsekonsekvenser. Nedbygging av fordommer og tilretteleggelse for åpenhet kan bidra til bedre helse.

SMil Norge ønsker at flest mulig skal få innsikt og kunnskap om sadomasochistisk og fetisjistisk livsstil og uttrykk for kjærlighet, slik at diskriminering og fordommer på bakgrunn av uvitenhet kan unngås.

 

Sadomasochistiske og fetisjistiske uttrykksformer

Ulike sadomasochistiske og fetisjistiske uttrykksformer har ofte nær tilknytning til folketradisjoner, kunst, religion og sport, og har antagelig eksistert like lenge som menneskeheten selv. Allerede indiske Kamasutra beskrev for snart 2000 år siden dominans, rising og smerteleker som elementer i kjærlighetens allsidighet.

 Ordet sadomasochisme henspiller på rollefordelingen mellom en utøvende og en mottagende part. Den utøvende part blir tildelt kontroll av den mottagende part. Begge roller er basert på frie valg som likeverdige parter. Den utøvende part tar imot og forvalter kontrollen ved å tilpasse virkemidlene etter mottagerens ønsker og reaksjoner. Den utøvende partens autoritet står og faller på vedkommendes evne til innlevelse, kommunikasjon og kunnskap. Sadomasochisme er et avtalt positivt rollespill mellom samtykkende voksne, i motsetning til vold der hensikten er å skade eller undertrykke. Mange bytter på rollene som utøver og mottager.

 Fetisjisme kan defineres som forsterket seksuell tenning knyttet til spesifikke objekter, kroppsdeler eller materiale. Vanlige fetisjer kan for eksempel være hender, uniformer, lær, sko, brystkasse, føtter og lateks. Definisjonen på fetisj er akademisk sett uklar, og kan omfatte nesten all seksualitet.

 

Oppgaver

SMil Norge driver informasjons- og rådgivningsvirksomhet, blant annet gjennom nettstedet www.smil-norge.no, gjennom foredragsvirksomhet, mediakontakt og gjennom utarbeiding/distribuering av informasjonsmateriell.

 SMil Norge mener at trygge sosiale nettverk er grunnlaget for videre arbeid for rettigheter og aksept i samfunnet. Organisasjonen skal derfor støtte opprettelsen av lokale, frittstående foreninger rundt om i Norge, og tilrettelegge for at foreningene som ønsker det kan samarbeide.

 SMil Norge er representert i Diagnoseutvalget Revise F65 og jobber aktivt og langsiktig for å avskaffe stigmatiserende diagnoser på sadomasochisme og fetisjisme internasjonalt.

 

Generalforsamlingen

22 mars 2015