Samlet front for diskrimineringsvern

Samlet front for diskrimineringsvern

 

I mars la regjeringen fram et forslag til ny lov om diskrimineringsvern. I den går de inn for å styrke diskrimineringsvernet for LHBT-personer. Men samtidig ble sadomasochister og fetisjister eksplisitt utelatt fra diskrimineringsvernet. En allianse av i alt 16 ulike BDSM- og kinkforeninger samarbeider nå for å forsøke å påvirke Stortinget til å endre på regjeringens forslag. Målet er en mer inkluderende diskrimineringslov.
-Det er veldig oppløftende å se at hele kink-Norge her står sammen for felles interesser, sier leder i SMil Norge Ivan Mollheim.

 

Representanter for den brede alliansen har vært i kontakt med leder for Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Gunn Karin Gjul, samt representanter for Høyre og SV. Gjennom samtalene har det kommet tydelig fram at kunnskapen om situasjonen for personer med BDSM- og fetisjorientering er lav.
-Vi har stor tro på at mer informasjon og kunnskap vil bidra til å øke forståelsen for våre argumenter. Nå krysser vi fingrene for Stortingets behandling, sier Mollheim.

 

Følgende brev har blitt sendt til politikerne alliansen har vært i kontakt med:

 

En mer inkluderende diskrimineringslov

 

Regjeringens forslag til ny diskrimineringslov (Proposisjon 88L) styrker rettsvernet mot diskriminering for homofile, bifile og transpersoner. Undertegnede mener det er et stort framskritt, og støtter fullt ut at LHBT-personer nå skal få styrket sitt rettsvern. Men samtidig benytter den nye loven en svært snever definisjon av seksuell orientering, som i praksis innebærer at grupper som opplever fordommer og diskriminerende adferd ikke får nyte godt av det styrkede rettsvernet.

 

Det er vår oppfatning at ingen skal måtte oppleve diskriminering på grunnlag av sin seksuelle orientering. Det er svært positivt at regjeringen har tatt konsekvensen av de mange dokumenterte tilfellene av diskriminering av homofile og transpersoner, men uheldig at man samtidig eksplisitt ekskluderer andre sårbare grupper fra lovens virkeområde. Vi mener en lov som gir et generelt vern mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet ville vært sterkere og bedre.

 

Vi er bekymret for at regjeringens forslag om å ekskludere bdsm-ere og fetisjister fra en ny diskrimineringslov kan føre til økt stigmatisering. I proposisjonen står det på side 63:

 

“Begrepet seksuell orientering er relatert til hvilket kjønn en persons kjærlighet eller seksualitet er rettet mot, om det er personer av det motsatte kjønn eller av samme kjønn. Forskjellsbehandling på grunn av særlige seksuelle preferanser eller aktiviteter som for eksempel fetisjisme eller sadomasochisme, omfattes ikke av diskrimineringsvernet.”

 

Undertegnede vil påpeke at de nordiske landenes helsemyndigheter i forbindelse med friskmeldingen av fetisjister og sadomasochister/bdsm-ere 2009-2011, dro klare paralleller mellom homofiles situasjon på den ene side og fetisjister og bdsm-ere på den andre side.

 

Videre inkluderte fagetaten Helsedirektoratet høsten 2010 eksplisitt fetisjister og sadomasochister i gruppen seksuelle minoriteter på lik linje med andre seksuelle orienteringer. I forbindelse med den finske friskmeldingen i 2011 sidestilte landets helsemyndigheter eksplisitt fetisjisme og sadomasochisme med seksuell orientering.

 

En litteraturgjennomgang av forskningsbasert kunnskap utført av LLHs bdsm- og fetisjutvalg Revise F65 på oppdrag fra Verdens Helseorganisasjon styrker argumentene for et slikt syn. Ledende fagfolk og forskere benytter begrepene ”fetisj-orientering” og ”bdsm-orientering” som forskningmessige kriterier og betrakter bdsm og fetisjisme som seksuelle orienteringer. Bdsm og fetisjisme dreier seg like mye om hvem man er, som hva man gjør, og er en seksuell orientering eller identitet som verken kan behandles eller velges bort. For faglig bakgrunn og gjennomgang av behovet for rettsvern, se neste side.

 

Vi kan på denne bakgrunn ikke se at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har noe faglig eller helsepolitisk grunnlag for å ekskludere fetisjisme og sadomasochisme fra begrepet “seksuell orientering”.

 

Primært ønsker vi at Stortinget endrer lovteksten så den gir et generelt vern mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, inklusive fetisjisme og sadomasochisme.

 

Subsidiært ønsker vi at Stortinget presiserer at det at fetisjisme og sadomasochisme ikke er inkludert i den nye lovens diskrimineringsvern og definisjon av seksuell orientering ikke skal forstås som at det er akseptabelt å diskriminere folk på grunn av deres seksuelle preferanser, uansett om det dreier seg om fetisjisme, sadomasochisme eller andre former.

 

Signert:
SMil Norge
Chains (Møre og Romsdal)
Kaffe, Kaker & Kink (Østfold)
Kinky Oslo
LLH
Losje Sol & Måne (Sør-Trøndelag)
Oslo BDSM
Rogaland BDSM Klubb
SLM Oslo
Smia (Oslo)
SM Sør (Aust-Agder/Vest-Agder)
Telemark BDSM
Tromsø fetisj og BDSM klubb
Val Eyja (Drammen)
Wish (Oslo)

SM Bergen