Arbeidsprogram 2021

Arbeidsprogram for SMil Norge 2021 (som pdf)


Arbeidsprogrammet er et dokument som sier noe om hva organisasjonen SMil Norge konkret skal jobbe med. 


SMil Norge sitt arbeid er delt inn i tre ulike kategorier som alle overlapper hverandre. Ulike oppgaver som nevnes i dette dokumentet er ført opp i den mest dekkende kategorien. De tre kategoriene er organisatorisk-, informasjons- og politisk arbeid.


1. Organisatorisk arbeid


Det antagelig viktigste arbeidet som blir gjort for å styrke den psykiske og fysiske helsen til BDSM-ere og fetisjister er trygge og inkluderende møteplasser. 


SMil Norge skal jobbe for:

 

- å styrke samarbeid med organisasjonene i samarbeidsforumet ved å delta aktivt i samarbeidsforumet og ha en representant på samtlige møter.

- å samarbeide aktivt med alle aktuelle BDSM- og fetisj-organisasjoner og grupper rundt opplysningsarbeid, promotere sikrere praksiser, gjennom foredrag, brosjyrer, rådgivning og informasjonsmateriell.

- å opprette dialog og personlig kontakt med relevante organisasjoner utenfor samarbeidsforumet, som SLM, Revise F65 (Fri), Wish, PolyNorge og Skeiv Ungdom.

- å arrangere en landsdekkende konferanse for BDSM- og fetisj-interesserte, helst i samarbeid med andre foreninger. 

- å delta på aktuelle arenaer hvor det er naturlig med vår tilstedeværelse, som pride- arrangementer, konferanser, nyt festivalen, nytelsesfestivalen og lignende.

- å være et bindeledd mellom de forskere og de BDSM-organisasjoner som ønsker det.  

- å promotere mangfold og inkludering, samt motarbeide diskriminering. 

- å holde korte interne skoleringsopplegg om normkritikk og inkluderende språk.

- å etablere en ny arena for styret så informasjon og filer blir lagret mer systematisk. 


2. Informasjonsarbeid


Kunnskap hjelper en å forvalte sin egen og andres seksuelle helse. De seksuelle rettighetene påpeker samfunnsansvaret vi har til å tilgjengeliggjøre informasjon for å skape sikrere praksiser, og støtte den positive og berikende seksualiteten. At flest mulig får innsikt i og kunnskap om at BDSM og fetisjisme er uttrykk for kjærlighet, slik at diskriminering og fordommer kan unngås.


SMil Norge skal jobbe for:


- å bli mer synlig internt i kinkmiljøet nasjonalt og internasjonalt gjennom sosiale medier minst to ganger i måneden. 

- å gjøre nettsiden til en relevant portal for kunnskapsformidling for enkeltindivider, organisasjoner og andre interessenter.

- å lage brosjyren til helsestasjoner. 

- å lage/oppdatere informasjonsskriv til relevante profesjoner som leger, jurister, hjemmehjelp, lærere og psykologer.

- å lage pressekit til journalister for å få bedre bilder, informasjonsbokser og informasjon.

- å lage en ti-punkts sammenfatning av hva forskning sier om BDSM.

- å aktivt oppsøke aviser og medier med minst fire egenproduserte artikler. 

- å drive oppsøkende foredragsvirksomhet og sende forespørsler til tyve relevante organisasjoner og lage fem formelle samarbeidsavtaler med seksualopplysningsorganisasjoner.

- å være imøtekommende for alle forespørsler om informasjonsarbeid, så lenge det er tjenlig for vår sak.

- å lage fire infographics, fire klistremerker-maler, åtte memes og fire «merch» bilder for å vise BDSM eller fetisj som noe positivt og berikende.  

- å samarbeide med andre organisasjoner for å unngå at uskikkede personer får spillerom i miljøet. 

- å lage fem episoder i en opplysnings-podcast om «BDSM og fetisj».


3. Politisk arbeid


Alle skal kunne leve ut sitt tenningsmønster gjennom hele livsløpet tilpasset sitt aldersnivå og funksjonsevne, men i møte med samfunnet kan en møte fordommer, stigma og utfordringer. Å skjule eller undertrykke sin seksualitet gir helseutfordringer og SMil Norge ønsker å gjøre det en kan for at samfunnsrammene ligger mer til rette for åpenhet. 


SMil Norge skal jobbe for:


- å være et talerør, delta aktivt i samfunnsdebatten og jobbe med aktivisme.

- å delta aktivt på alle SRHR-møter og høringer som er relevante for oss.

- å etablere én intern og én ekstern «kinkvennlig liste» med yrker som en kan få bruk for, som psykolog, lege, tegnspråktolk, gravferdskonsulent, prest og megler. 

- å styrke fokuset på normbrytende tenningsmønster i primærhelsetjenestene. 

- å sende selv og få andre til å sende informasjon til «Skeivt Arkiv», får å ta vare på historien vår og legge til rette for forskning. 

- å få BDSM- og fetisj-orienteringene med i antidiskrimineringsloven. 

- å gjøre kunnskapsbasert informasjon om friskmeldingen tilgjengelig for relevante yrkesgrupper, studieretninger og oppslagsverk.  

- å innhente informasjon hva politiske parti og organisasjoner mener om BDSM og fetisjisme for å følge utviklingen, finne de som motarbeider og finne allierte. 

- å utforske om stoff i relevante sexleketøy er laget på en etisk måte, og om noe bør endres. 

- å utforske mulighetene for at sexrelaterte legevaktsbesøk blir registrert så vi kan følge utviklingen og vite hvor en skal sette inn ressurser. 

- å få BDSM og fetisj inn i en levekårsundersøkelser. 

- å få BDSM og fetisj inn i «regjeringens strategi for seksuell helse», og å bistå med utarbeidelser av lokale handlingsplaner om BDSM og fetisj, som for eksempel "Regnbuebyen Bergen".

- å bidra på de måtene vi kan til de som forsker på BDSM og fetisj.

- å gjøre det enklere for BDSM-ere å oppsøke politi og krisesenter etter overgrep.