Arbeidsprogram 2021

Arbeidsprogrammet er et dokument som sier noe om hva organisasjonen SMil Norge konkret
skal jobbe med.

SMil Norge sitt arbeid er delt inn i tre ulike kategorier som alle overlapper hverandre. Ulike oppgaver som nevnes i dette dokumentet er ført opp i den mest dekkende kategorien. De tre kategoriene er organisatorisk-, informasjons- og politisk arbeid.

1. Organisatorisk arbeid

Det antagelig viktigste arbeidet som blir gjort for å styrke den psykiske og fysiske helsen til BDSM-ere og fetisjister er trygge og inkluderende møteplasser. SMil Norge skal jobbe for:

● å styrke samarbeid med organisasjonene i samarbeidsforumet ved å delta aktivt i samarbeidsforumet og ha en representant på samtlige møter.
● å samarbeide aktivt med alle aktuelle BDSM- og fetisj-organisasjoner og grupper rundt opplysningsarbeid, promotere sikrere praksiser, gjennom foredrag, brosjyrer, rådgivning og informasjonsmateriell.
● å opprette dialog og personlig kontakt med relevante organisasjoner utenfor
samarbeidsforumet, som SLM, Revise F65 (Fri), Wish, PolyNorge og Skeiv Ungdom.
● å arrangere en landsdekkende konferanse for BDSM- og fetisj-interesserte, helst i samarbeid med andre foreninger.
● å delta på aktuelle arenaer hvor det er naturlig med vår tilstedeværelse, som pride-arrangementer, konferanser, nyt festivalen, nytelsesfestivalen og lignende.
● å være et bindeledd mellom de forskere og de BDSM-organisasjoner som ønsker det.
● å promotere mangfold og inkludering, samt motarbeide diskriminering.
● å holde korte interne skoleringsopplegg om normkritikk og inkluderende språk.
● å etablere en ny arena for styret så informasjon og filer blir lagret mer systematisk.

2. Informasjonsarbeid

Kunnskap hjelper en å forvalte sin egen og andres seksuelle helse. De seksuelle rettighetene påpeker samfunnsansvaret vi har til å tilgjengeliggjøre informasjon for å skape sikrere praksiser, og støtte den positive og berikende seksualiteten. At flest mulig får innsikt i og kunnskap om at BDSM og fetisjisme er uttrykk for kjærlighet, slik at diskriminering og fordommer kan unngås.

SMil Norge skal jobbe for:

● å bli mer synlig internt i kinkmiljøet nasjonalt og internasjonalt gjennom sosiale medier minst to ganger i måneden.
● å gjøre nettsiden til en relevant portal for kunnskapsformidling for enkeltindivider, organisasjoner og andre interessenter.
● å lage brosjyren til helsestasjoner.
● å lage/oppdatere informasjonsskriv til relevante profesjoner som leger, jurister, hjemmehjelp, lærere og psykologer.
● å lage pressekit til journalister for å få bedre bilder, informasjonsbokser og informasjon.
● å lage en ti-punkts sammenfatning av hva forskning sier om BDSM.
● å aktivt oppsøke aviser og medier med minst fire egenproduserte artikler.
● å drive oppsøkende foredragsvirksomhet og sende forespørsler til tyve relevante organisasjoner og lage fem formelle samarbeidsavtaler med seksualopplysningsorganisasjoner.
● å være imøtekommende for alle forespørsler om informasjonsarbeid, så lenge det er
tjenlig for vår sak.
● å lage fire infographics, fire klistremerker-maler, åtte memes og fire «merch» bilder for å
vise BDSM eller fetisj som noe positivt og berikende.
● å samarbeide med andre organisasjoner for å unngå at uskikkede personer får spillerom
i miljøet.
● å lage fem episoder i en opplysnings-podcast om «BDSM og fetisj».

3. Politisk arbeid

Alle skal kunne leve ut sitt tenningsmønster gjennom hele livsløpet tilpasset sitt aldersnivå og funksjonsevne, men i møte med samfunnet kan en møte fordommer, stigma og utfordringer. Å skjule eller undertrykke sin seksualitet gir helseutfordringer og SMil Norge ønsker å gjøre det en kan for at samfunnsrammene ligger mer til rette for åpenhet.

SMil Norge skal jobbe for:

● å være et talerør, delta aktivt i samfunnsdebatten og jobbe med aktivisme.
● å delta aktivt på alle SRHR-møter og høringer som er relevante for oss.
● å etablere én intern og én ekstern «kinkvennlig liste» med yrker som en kan få bruk for, som psykolog, lege, tegnspråktolk, gravferdskonsulent, prest og megler.
● å styrke fokuset på normbrytende tenningsmønster i primærhelsetjenestene.
● å sende selv og få andre til å sende informasjon til «Skeivt Arkiv», får å ta vare på
historien vår og legge til rette for forskning.
● å få BDSM- og fetisj-orienteringene med i antidiskrimineringsloven.
● å gjøre kunnskapsbasert informasjon om friskmeldingen tilgjengelig for relevante yrkesgrupper, studieretninger og oppslagsverk.
● å innhente informasjon hva politiske parti og organisasjoner mener om BDSM og fetisjisme for å følge utviklingen, finne de som motarbeider og finne allierte.
● å utforske om stoff i relevante sexleketøy er laget på en etisk måte, og om noe bør endres.
● å utforske mulighetene for at sexrelaterte legevaktsbesøk blir registrert så vi kan følge utviklingen og vite hvor en skal sette inn ressurser.
● å få BDSM og fetisj inn i en levekårsundersøkelser.
● å få BDSM og fetisj inn i «regjeringens strategi for seksuell helse», og å bistå med utarbeidelser av lokale handlingsplaner om BDSM og fetisj som for eksempel «Regnbuebyen Bergen».
● å bidra på de måtene vi kan til de som forsker på BDSM og fetisj.
● å gjøre det enklere for BDSM-ere å oppsøke politi og krisesenter etter overgrep.