Politisk plattform 2021

Den politiske plattformen er det politiske grunnlaget som SMil Norge jobber utfra.

Mangfold er naturlig

Menneskelige relasjoner og tenningsmønstre er, og har alltid vært, like mangfoldige som
menneskeheten selv. Verken kjærlighet eller seksualitet er begrenset til en bestemt
uttrykksform. Både hvem vi forelsker oss i, på hvilken måte, og hvem vi ønsker å ha sex med,
og på hvilken måte tar ulike former. SMil Norge ser på dette naturlige mangfoldet som noe å
feire, og en berikelse.

Gjennom historien har ulike maktstrukturer og ideologier, både verdslige og religiøse, definert
standarder for hva som er riktig og naturlig kjærlighet og sex. Formene dette har tatt har variert,
men et gjennomgående mønster har vært å framelske det monogame parforholdet mellom
mann og kvinne med biologisk reproduksjon i fokus. Avvik fra denne normen har i de fleste
samfunn blitt slått ned på, stigmatisert, sykeliggjort og i mange tilfeller forbudt ved lov. Denne
utdefineringen av annerledeshet har medført omfattende voldsbruk, minoritetsstress og
menneskelig lidelse opp gjennom historien. Legninger, orienteringer, kjønnsidentiteter,
tenningsmønster, relasjonsmangfold og livsførsler som bryter med normene bør stå sammen og
være allierte for hverandre.

● SMil Norge tar avstand fra all undertrykking av folk på grunnlag av legning,
tenningsmønster eller kjønnsidentitet. Et fritt samfunn kan ikke oppnås uten et oppgjør
med diskriminerende tankegods.

● SMil Norge arbeider å legge til rette for at hver enkelt får leve ut sitt tenningsmønster så
lenge det er basert på informert samtykke og likeverd.

BDSM og fetisjisme er en berikelse

Selv om både BDSM og ulike fetisjistiske tenningsmønstre kan dokumenteres langt tilbake i
historien, har disse orienteringene siden de ble definert på 1800-tallet systematisk blitt sett på
som sykelige avarter av menneskelig seksualitet, som perversjoner av det naturlige. For de som
har disse orienteringene er de forbundet med glede, sunnhet og livsutfoldelse å kunne leve dem
ut på forsvarlig måte. Det er ikke påvist at personer med interesse for BDSM eller ulike former
for fetisjisme har større forekomst av psykiske eller relasjonelle problemer enn andre. Som en
konsekvens av denne økte kunnskapen har norske myndigheter gått bort fra å definere BDSM
eller fetisjisme som sykelig.

● SMil Norge arbeider med forskningsformidling, akademisk informasjonsinnhengint og
offentlig opplusningsarbeid som er relevant for BDSM-ere og fetisjister.

● SMil Norge arbeider mot sykeliggjøring og stigmatisering av personer med interesse for
BDM eller fetisjisme, både nasjonalt og internasjonalt

● SMil Norge arbeider for en offentlig seksualpolitikk bygget på kunnskap, ikke fordommer

For frihet – mot overgrep

Kjernen i BDSM og fetisjisme er samspill mellom samtykkende voksne, og det kan ikke utøves
med personer som ikke er i stand til å gi informert samtykke. Seksuelle handlinger uten
informert samtykke er overgrep, og handlinger som innenfor samtykkende rammer er BDSM, vil
uten samtykke være grove voldshandlinger. Det finnes ingen holdepunkter for å si at overgrep
er mer utbredt blant personer med interesse for BDSM eller fetisjisme enn andre.
Seksuelle overgrep er et alvorlig samfunnsproblem som rammer en betydelig del av
befolkningen. SMil Norge mener det beste tiltaket mot overgrep er mer kunnskap og større
bevissthet om betydningen av informert samtykke.

● SMil Norge arbeider for bedre seksualopplysning, og mot alle former for diskriminering
og seksuelle overgrep. SMil Norge vil bidra til sunne og ansvarlige holdninger i norske
miljøer og trygge møteplasser for folk med BDSM- og fetisj-interesser.

Mot diskriminering

SMil Norge jobber for å fremme god psykisk og fysisk helse blant BDSM-ere og fetisjister
gjennom hele livsløpet, tilpasset sitt aldersnivå og funksjonsevne. Utøvernes fysiske og
psykiske helse utfordres både av samfunnets holdninger til seksuelle orienteringer, og gjennom
manglende kunnskap om sikker praksis. Samfunnets fordommer fører til trakassering og
forskjellsbehandling, både fra privatpersoner og i visse tilfeller fra myndighetspersoner. I tillegg
til de negative følgene dette i seg selv kan gi, kan også holdningene medføre at flere BDSM-ere
og fetisjister velger å holde sin orientering skjult for omverdenen. Det er dokumentert at det å
måtte skjule en viktig side ved seg selv kan ha negative helsekonsekvenser. Nedbygging av
fordommer og tilretteleggelse for åpenhet kan bidra til bedre helse.

● SMil Norge arbeider mot alle former for diskriminering og forskjellsbehandling av
personer med interesse for BDSM eller fetisjisme. Foreningen ønsker å spre kunnskap
og bevisstgjøre myndighetspersoner både innen helsevesen, rettsapparat og i politiske
myndigheter, og å spre kunnskap om BDSM og fetisjisme i befolkningen.