Vedtekter for SMil Norge

Vedtektene spesifiserer SMil Norge sin organisasjonsstruktur, opprettelse av et styre, maktfordeling og formålet med organisasjonen.

§ 1 Navn og formål
1.1. Organisasjonens navn er SMil Norge med undertekst «Norsk forening for BDSM-ere og fetisjister»

1.2. SMil Norge er en frittstående og partipolitisk uavhengig landsdekkende
interesseorganisasjon for BDSM-ere og fetisjister i Norge, stiftet 11.4.1988.

1.3. SMil Norge jobber for et samfunn hvor hvert enkelt menneske har frihet til å være seg selv uavhengig av kjønnsidentitet, seksualitet og tenningsmønster, så lenge det ikke er utnyttende eller skadelig, men basert på informert samtykke og likeverd. Vårt engasjement fokuserer på BDSM-ere og fetisjister. Dette skal skje ved å:

1.4. jobbe for å skape trygge rammer for BDSM-ere og fetisjister. SMil Norge tar avstand fra bruk av vold og tvang som midler til undertrykkelse, og til all seksualitet hvor en part ikke har samtykket eller har samtykkekompetanse.

1.5. drive informasjonskanaler der alle interesserte kan finne informasjon om BDSM og fetisjisme.

1.6. støtte mennesker som opplever utfordringer knyttet til BDSM og fetisjisme, bl.a. gjennom informasjonsformidlig og henvise til kinkvennlige profesjonelle.

1.7. påvirke den offentlige meningsdannelsen.

1.8. samarbeide med foreninger med beslektede seksualpolitiske formål.

§ 2 Medlemskapet
2.1. Alle som støtter organisasjonens formål kan bli medlem, unntatt personer som er kjent som medlemmer av rasistiske/fascistiske grupper e.l. eller som i vedtektene er erklært uønsket som medlemmer.

2.2. Kontingentsatsene for SMil Norge fastsettes av generalforsamlingen. Forslag omkontingentsendring kan kun fremmes av styret.

2.3. Medlemskapet opphører ved forfall.

2.4. Økonomiske misligheter som underslag, urettmessig handel på vegne av foreningen eller lignende, vil medføre fravikelse av diskresjonshensynet, og saken vil bli sendt til forliksrådet, anmeldt eller på annen måte fulgt opp av styret, og vil føre til utestengelse fra SMil Norge til eventuelt økonomiske uoverensstemmelser er gjort opp.

2.5. Et medlem på SMil Norge sine arrangementer skal følge arrangementenes regler.

2.6. Medlemmene plikter å utvise diskresjon med hensyn til andre medlemmers identitet, så vel innad som utad.

2.7. Det er ikke anledning til å utøve sexarbeid eller seksuelle handlinger mot vederlag på SMil Norge sine arrangementer eller via våre kommunikasjonskanaler. Det er heller ikke anledning til å benytte medlemskapet på annen måte for å utøve denne type virksomhet.

2.8. Styret kan med to tredjedels flertall ekskludere eller nekte medlemskap av personer.

2.9. Personer som er under etterforskning for, eller satt under tiltale for samme forhold, utestenges fra foreningens arrangementer og nettsted inntil saken er rettskraftig avgjort.

2.10. Personer som har sonet dom kan, etter en karanteneperiode minst tilsvarende dommens lengde, søke om medlemskap. Slikt medlemskap krever 3⁄4 flertall i styret for å innvilges.

2.11. Personer som er ekskludert fra foreningen har ikke adgang til arrangementer eller lokaliteter/områder/kommunikasjonskanaler som foreningen disponerer. Dette gjelder foreningens egne arrangement, arrangement i samarbeid med andre foreninger.

§ 3 Generalforsamlingen
3.1. Generalforsamlingen er SMil Norges øverste myndighet. Medlemmer kan delta på generalforsamlingen med tale- og forslagsrett.

3.2. Det skal legges til rette for at alle medlemmer uansett hvor de bor i landet får tilnærmet den samme mulighet til demokratisk innflytelse på generalforsamlingen. Dette krav ivaretas ved at medlemmene får anledning til å avgi forhåndsstemme. Forhåndsstemmer skal ikke være til hinder for å stille benkeforslag på valg til styret under generalforsamlingen. I tillegg kan man gi fullmakt til at fremmøtte på generalforsamlingen kan stemme på vegne av seg.
Hvert fremmøtte medlem kan maksimalt disponere to fullmaktsstemmer samt egen stemme.
Fullmakt skal dokumenteres overfor SMil Norges kartotekfører ved registrering på generalforsamlingsdagen, skriftlig og med fullt navn på både fullmaktshaver og giver.

3.3. Valgkomiteen er et selvstendig organ som består av to personer, som jobber på vegne av generalforsamlingen. Dens oppgave er å skaffe minst en kandidat til alle verv. Komiteen skal også sørge for kandidater til møteleder og referent til generalforsamling. Valgkomiteen står fritt til å innhente informasjon om de eventuelle kandidater og formidle dette videre til årsmøte. Alle kandidatene presenteres på en saklig måte. Dersom valgkomiteen trekker seg, eller ikke overholder de tidsfrister som er satt, har styret rett og plikt til selv, eller med andre ressurser, å sørge for at disse oppgavene utføres.

3.4. Styret er ansvarlig for organisering av generalforsamlingen.

3.5. Generalforsamlingen holdes hvert år innen utgangen av april. Generalforsamlingen innkalles av styret. Skriftlig innkalling med foreløpig dagsorden sendes alle medlemmer minst åtte uker før generalforsamlingen. Arbeidsprogram og eventuell ny politisk plattform skal være tilgjengelig for medlemmene fra samme tidspunkt.

3.6. Direktemedlemmer kan kreve saker oppført på dagsorden. Frist for innlevering av forslag til vedtak og saker til dagsorden er seks uker før generalforsamlingen.

3.7. Styret skal sørge for at revidert dagsorden, regnskap, budsjett og alle forslag til vedtak er tilgjengelig for medlemmene minst fire uker før generalforsamlingen. Dersom styret har justert sitt forslag til arbeidsprogram og/eller politisk plattform så skal forslaget også gjøres tilgjengelig til samme tidspunkt.

3.8. Dagsorden skal minimum inneholde følgende saker, og det presiseres at endringer som berører budsjett må vedtas før budsjettet vedtas.
1. Konstituering
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Årsberetning fra styret
4. Årsberetning fra webredaktør
5. Regnskap og budsjett
6. Ansvarsfrihet for styret
7. Forslag til vedtektsendringer
8. Andre innkomne forslag
9. Godkjenning av politisk plattform og arbeidsprogram
10. Valg
11. Eventuelt, synspunkter til det kommende styret. Det skal ikke voteres over saker som tas opp her. Kun innkomne forslag har krav på votering.

3.9. Alle medlemmer, inklusive de som ikke er til stede på generalforsamlingen, er valgbare til alle verv. Ingen kan velges uten å ha sagt seg villig før valget foretas.

3.10. Ordinære styremedlemmer velges normalt for to år av gangen.
– Leder, styremedlemmer og redaksjonsleder i oddetallsår.
– Webredaktør, nestleder, kasserer/kartoteksfører og sekretær i partallsår.
– Minst to varamedlemmer i prioritert rekkefølge.
– Revisor og valgkomite velges for ett år om gangen.

3.11. Hvis noen fremmøtte krever det, skal valg foretas skriftlig.

3.12. Det oppfordres til mangfold i styret og eventuelle utvalg.

3.13. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på generalforsamlingen.

3.14. Endringer i arbeidsprogram eller politisk plattform trenger simpelt flertall.

§4 Ekstraordinær generalforsamling
4.1. Ekstraordinær generalforsamling innkalles etter vedtak i SMil Norges styre eller etter skriftlig krav fra minst 33% av medlemmene. I innkallingen til ekstraordinær generalforsamling skal det oppgis hvilke saker som kreves behandlet.

4.2. Medlemmer som støtter krav om ekstraordinær generalforsamling må melde dette til kartoteksfører.

4.3. Krav om ekstraordinær generalforsamling strykes etter en måned dersom det ikke får nok støtte.

4.4. Ekstraordinær generalforsamling avholdes senest to måneder etter at krav om dette er reist.

4.5. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal være sendt ut til medlemmene senest to uker før den ekstraordinære generalforsamlingen. Sakspapirer skal være tilgjengelig fra samme tidspunkt.

§5 SMil Norge sitt styre
5.1. SMil Norges styre er foreningens utøvende myndighet mellom generalforsamlingene, og består av:
1. Leder.
2. Nestleder.
3. Kasserer/Kartoteksfører.
4. Sekretær.
5. Tre Styremedlemmer.
6. Webredaktør med møte og forslagsrett.
7. Redaksjonsleder med møte og forslagsrett.
8. Tre varamedlemmer.

5.2. Styret leder SMil Norges drift i samsvar med de retningslinjer som er trukket opp av
generalforsamlingen.

5.3. Styret har rett og plikt til å sørge for å finne personer til verv i SMil Norges virksomhet som ikke utøves godt nok av den som er valgt til vervet. Styret kan alternativt innkalle til ekstraordinær generalforsamling for å få personer til vervene ved valg.

5.4. Styret er ansvarlig for at organisasjonen følger avgjørelsene satt av generalforsamlingen.

5.5. Første styremøte skal holdes innen to måneder etter generalforsamlingen.

5.6. Styret avholder møte ved behov etter innkalling fra lederen, eller dersom halve styret krever det. Innkalling skal skje med forsvarlig frist.

5.7. Styret skal avholde møter minst fire ganger i året.

5.8. Styret er beslutningsdyktig når halvparten av medlemmene har mulighet å avgi sin stemme. Stemming skal gjøres etter all relevant informasjon er gjort tilgjengelig. Vedtak krever alminnelig flertall blant de fremmøtte.

5.9. Sekretæren fører protokoll for styret. Protokollen godkjennes av styret på det påfølgende møte. Protokollen skal være tilgjengelig for medlemmene ved forespørsel om dette.

5.10. Styret har ikke anledning til å holde tilbake informasjon om saker eller vedtak for
medlemmene. Unntak fra denne regelen er personsaker.

5.11. Styret kan vedta å sette ned sentrale utvalg som på vegne av styret kan løse oppgaver i
generalforsamlingsperioden.

5.12. Til SMil Norges ordinære styremøter har alle medlemmer møterett dersom de melder en sak minst en uke i forveien eller melder sin interesse for å diskutere en spesifikk sak.

5.13. All utadrettet virksomhet hvor SMil Norge blir brukt skal gå gjennom styret eller et utvalg utnevnt av styret.

5.14. I styret har webredaktør et spesifisert ansvar som bindeledd mellom styret og administratorer/teknisk, og er fritatt andre styreoppgaver ved ønske/behov.

5.15. I styret har redaksjonsleder et spesifisert ansvar for å utforme informasjonsinnholdet på nettsidene, og kan støtte styret i utformingen av skriftlig materiale.

§6 Arbeidsutvalg
6.1. Utvalg oppnevnt av SMil Norges styre skal arbeide innenfor rammene av de gjeldende vedtekter, den politiske plattform og det arbeidsprogram som er vedtatt av generalforsamlingen. Arbeidsutvalg er ansvarlig for de oppgaver det er gitt av styret mellom generalforsamlingene.

6.2. Styrets opprettede arbeidsutvalg utnevnes for 1 år av gangen, og består av:
– En leder.
– Minimum en representant fra SMil Norges styre, med rapporteringsansvar tilbake til styret.
– Det antall faste eller midlertidige medlemmer utvalget måtte trenge.
Det er ikke noe kriterium at utvalgets midlertidige medlemmer må være medlem av SMil Norge, det forutsettes derimot at utenforstående fullt ut skriftlig aksepterer diskresjonshensyn og SMil Norges vedtekter.

6.3. Henvendelse til arbeidsutvalg gjøres skriftlig. I den grad det er mulig må arbeidsutvalg få rimelige arbeidsfrister.

6.4. Styret kan delegere myndighet til arbeidsutvalg til å ta fortløpende beslutninger.
Arbeidsutvalg bestemmer selv sin møtefrekvens etter behov.

§ 7 Websidene/forum og webredaktør
7.1. Webredaktør: Mellom generalforsamlingene er webredaktør øverste myndighet for den daglige driften av websidene og forumet. Webredaktør skal sørge for at gjeldende vedtekter og norsk lov følges på SMil Norges websider.

7.2. Websidene: SMil Norges styre skal i samarbeid med webredaktør utvikle SMil Norges ansikt utad på internett. Herunder forstås websider og forumets hensikt og profil.

7.3. Styret for SMil Norge / webredaktør ansetter/avsetter teknisk sjef i samarbeid. Styret og webredaktør må være enige om å skifte ut teknisk sjef. Det må være enighet mellom styre og webredaktør om hvem som skal tiltre denne posisjonen.

7.4. Webredaktør skal sørge for at datatilsynets bestemmelser og prinsipper angående personvern følges så langt det er mulig på foreningens hjemmesider.

7.5. Innsyn i private opplysninger, private meldinger og så videre i forumet skal gis på formell henvendelse fra offentlig myndighet/påtalemyndighet dersom rettslig kjennelse foreligger.

7.6. Webredaktør velger nye moderatorer og stedfortreder ved behov. Moderatorer må være medlem i SMil Norge. Styret i SMil Norge kan nedlegge veto ved moderatorutnevnelser.
Webredaktør har selvstendig myndighet til å fjerne moderatorstatus.

§ 8 Medlemskartotek
8.1. SMil Norge har en hovedkartotekfører, og evt. en assistent, som fører kartotek over alle medlemmene. Ingen andre enn disse skal ha innsyn i kartoteket. Innsyn i kartotek skal gis på formell henvendelse fra offentlig myndighet/påtalemyndighet dersom rettslig kjennelse foreligger.

8.2. Hovedkartotekfører er underlagt foreningens styre. Kartoteket skal oppbevares utilgjengelig for andre. Alle medlemmer må oppgi fullt navn og adresse ved innmelding. Alle endringer vedrørende den enkeltes postadresse og øvrige opplysninger har det enkelte medlem selv ansvar for at kommer kartotekførerne i hende. Dette skal skje ved skriftlig henvendelse til kartotekføreren.

8.3. Taushetsplikt: Kartotekførerne skal ikke utad gi opplysninger om hvem som er medlemmer av SMil Norge, med mindre dette er klarert med det enkelte medlem.

§9 Behandling av klager
9.1. Ethvert medlem som har kjennskap til et annet medlems brudd på vedtektene kan kreve saken behandlet av styret. Styret kan også på eget initiativ ta opp slik sak til behandling.

9.2. SMil Norge behandler alle saker knyttet til mulig brudd på vedtektene, reglene om diskresjons- og taushetsplikt som egen styresak.

9.3. Medlemmer av styret er inhabile ved behandling av saker som gjelder dem selv, familie eller noen medlemmet er nært relatert til. Ved inhabilitet trer vara inn i medlemmets sted. Inhabile styremedlemmer skal ikke være tilstede under styrets behandling av saken.

9.4. Den eller de personene som saken retter seg mot, skal gis en skriftlig redegjørelse for hva saken gjelder, og gis en frist på minimum 2 uker for å komme med et skriftlig tilsvar/forklaring. Den anklagede skal også ha mulighet til å legge fram sitt syn på saken muntlig eller skriftlig for styret før beslutningen tas. Vedkommende kan eventuelt opptre sammen med, eller la seg representere gjennom, en talsperson. Styret har anledning til å holde tilbake informasjon dersom man anser det sannsynliggjort utover enhver rimelig tvil at den anklagede utgjør en trussel mot en eller flere fornærmede.

9.5. Styret plikter å behandle saker om brudd på vedtektene med tilbørlig diskresjon. Styret kan likevel innhente tilleggsopplysninger som har betydning i saken. Medlemmer utenfor styret som på denne måte får innsyn i slike saker skal skriftlig godta taushetsplikt.

9.6. Styret skal foreta rask behandling av saker om medlemmers brudd på vedtektene. Styrets beslutning må, hvis ikke særlige grunner tilsier noe annet, foreligge senest innen 6 uker etter at krav om styrebehandling er fremsatt. Saken skal minimum behandles i to møter. På ett møte skal all innhentet informasjon gjennomgås, vedtak kan tidligst fattes i påfølgende møte, minst fem dager senere.

9.7. Styret avgjør på bakgrunn av sakens opplysninger hvorvidt det foreligger brudd på vedtektene. Styret er beslutningsdyktig i slike saker når minst 3⁄4 av styremedlemmene er til stede. Reaksjon krever 3⁄4 flertall blant de stemmeberettigede på møtet.

9.8. Dersom styret finner at det foreligger brudd på vedtektene kan styret velge blant følgendereaksjoner, alene eller i kombinasjon:
– tilrettevisning
– advarsel
– tidsbestemt eksklusjon, minimum 2 mnd., maksimum 5 år gjeldende fra vedtakstidspunktet
– permanent eksklusjon

9.9. Styrets vedtak skal være skriftlig og begrunnet, uansett utfall. Det skal først meddeles den eller de personene som omfattes av vedtaket. Styret kan i særlige tilfeller informere påtalemyndighet.

9.10. Søknad om nytt medlemskap fra personer som er permanent ekskludert kan fremmes når eksklusjonen har vart i mer enn 2 år. Ved avslag kan styret bestemme når ny søknad kan fremmes.

§10 Formuerettslige forpliktelser
10.1. Leder og kasserer forplikter SMil Norge med sine underskrifter enkeltvis.

10.2. SMil Norge hefter for sine forpliktelser med sin formue alene.

10.3. SMil Norges styre har rett til å ta opp gjeld på vegne av SMil Norge.

§11 Oppløsning av SMil Norge
11.1. Forslag om oppløsning behandles på to påfølgende generalforsamlinger med minst 6 ukers mellomrom. Oppløsning kan kun vedtas med 3⁄4 flertall blant de frammøtte inkludert forhåndsstemmer og ekskludert fullmakter i begge generalforsamlingene.

§12 Vedtektenes tilgjengelighet
12.1. SMil Norges vedtekter skal være tilgjengelige på SMil Norges nettside. Alle medlemmerskal gjøres kjent med vedtektene i forbindelse med innmelding.

§13 Ikrafttredelse
13.1. Disse vedtekter trer i kraft umiddelbart.