Vedtekter for SMil Norge

Vedtektene spesifiserer SMil Norge sin organisasjonsstruktur, opprettelse av et styre, maktfordeling og formålet med organisasjonen.

§1. Navn og formål

1.1. Organisasjonens navn er SMil Norge med undertekst «Norsk forening for BDSM-ere og
fetisjister».

1.2. SMil Norge er en landsdekkende og politisk uavhengig interesseorganisasjon for
BDSM-ere og fetisjister i Norge, stiftet 11.04.1988.

1.3. SMil Norge har som formål å skape et tryggere og rausere samfunn for de av oss som
bryter med normer for kjønn, samliv, seksualitet og tenningsmønster, forutsatt at dette er
basert på likeverd og samtykke. SMil Norge tar avstand fra bruk av vold og tvang som midler
til undertrykkelse og tar avstand fra all seksualitet hvor en part ikke har samtykket eller
mangler samtykkekompetanse. Vårt engasjement fokuserer primært på BDSM-ere og
fetisjister. I tråd med vårt formål jobber SMil Norge for å:

1.3.1. bedre levekår for BDSM-ere og fetisjister ved å politisk påvirke og øke kompetansen
hos offentlige instanser som rettsvesen, helsevesen og utdanningsinstitusjoner.

1.3.2. redusere stigma og diskriminering mot BDSM-ere og fetisjister ved å drive
folkeopplysning, delta i det offentlige ordskiftet, støtte og fremme mer forskning på
normbrytende seksualitet.

1.3.3. støtte BDSM-ere og fetisjister som opplever utfordringer knyttet til det å ha en
normbrytende seksualitet, bl.a. gjennom informasjons- og nettverksformidlig, og henvise til
kinkvennlige profesjonelle.

1.3.4. støtte opp om og tilby ressurser til styrende organisasjoner slik disse er beskrevet i
§3.3 Styrende organisasjoner.

§2. Verdigrunnlag og mål

2.1. SMil Norge har en visjon om at alle BDSM-ere og fetisjister skal føle seg frie til å være
seg selv i et samfunn basert på aksept og likeverd.

2.2. SMil Norge sin misjon er å spre kunnskap om BDSM og fetisjisme, samt fremme
samarbeid nasjonalt og internasjonalt.

2.3. SMil Norge arbeider for et inkluderende samfunn som tilrettelegger for en livsberikende
og helsefremmende hverdag for alle BDSM-ere og fetisjister.

2.4. SMil Norge skal være en landsdekkende organisasjon som har bred tilslutning for sitt
politiske arbeid gjennom å være kjent for sin transparens og sitt gode samarbeid innad og
utad.

2.4.1. Individ: SMil Norge skal sikre at alle BDSM-ere og fetisjister skal ha rom til å føle seg
stolte og trygge i egen identitet og seksualitet.

2.4.2. Kunnskap: SMil Norge skal være en naturlig samarbeidspartner for det akademiske,
politiske og organisatoriske Norge for å bygge og formidle kunnskap, kompetanse og
vitenskap om BDSM og fetisjisme.

2.4.3. Samfunn: SMil Norge skal være premissgiver for politikk innen mangfold og seksuell
helse for BDSM-ere og fetisjister ved å skape trygge rom for samtale, opplysning og
kompetansebygging.

§3. Medlemskap

3.1. SMil Norge plikter å føre medlemsregister. Denne informasjonen skal ikke deles med
tredjeparter med mindre dette er særskilt avtalt med medlemmet. Sentralstyret kan sende
eksklusjonsvedtak til samarbeidsorganisasjoner. Kontingentsatser vedtas av årsmøtet.

3.2. Enkeltmedlemmer

3.2.1. Enkeltmedlemmer er fysiske personer som støtter SMil Norges formål, er fylt 18 år og
har betalt medlemskontingent.

3.2.2. Alle medlemskap behandles likt og alle medlemskap er individuelle. Alle medlemmer
må oppgi fullt navn, fødselsdato, adresse, telefon og e-postadresse ved innmelding.

3.2.3. Alle enkeltmedlemmer har: stemmerett på årsmøtet, kan stille til valg i SMil Norge, har
tilgang på alle aktuelle medlemstilbud, samt kan sende inn saker til sentralstyret og
landsstyret. For å ha stemmerett på årsmøtet må man ha betalt kontingent for inneværende
år. Nye medlemmer av året, samt tidligere medlemmer, må ha betalt kontigent senest seks
uker før årsmøtet.

3.2.4. Medlemmer plikter å etterleve SMil Norges verdigrunnlag formulert i § 2, samt plikter å
utvise diskresjon med hensyn til andre medlemmers identitet og virke.

3.2.5. Utmelding skjer ved å 1) passivt melde seg ut ved å ikke betale medlemskontingent,
eller 2) aktivt melde seg ut via skriftlig henvendelse til økonomi og medlemsansvarlig.
Medlemskontingent er ikke refunderbar. Ved aktiv utmelding slettes tilhørende informasjon
fra medlemsregisteret umiddelbart. Ved passiv utmelding slettes informasjonen etter 3 år.

3.3. Styrende organisasjoner

3.3.1. Organisasjoner, foreninger, klubber og lag som i formål fremmer kink, fetisjisme,
sadomasochisme og/eller BDSM, kan tilknyttes SMil Norge.

3.3.2. Kvalifiserte organisasjoner kan bli styrende i SMil Norge ved å fatte vedtak i tråd med
deres egne vedtekter, samt ved å betale kontingent. En slik tilknytning skal godkjennes av
sentralstyret.

3.3.3. Styrende organisasjoner har møte-, forslags-, stemme- og talerett i landsstyret. De har
møte- og forslagsrett på årsmøtet. I tillegg har de også tilgang på tjenester som tilbys av
SMil Norge.

3.4. Eksklusjon

3.4.1. Sentralstyret kan med 3⁄4 flertall ekskludere personer og styrende organisasjoners
medlemskap. Dersom en av partene ønsker det kan et slikt vedtak klages inn til
kontrollkomitéen. Parter regnes som de(n) som fremmer forslag om eksklusjon og den som
er foreslått ekskludert.

3.4.2. Personer som er under etterforskning, eller er satt under tiltale i relevante saker,
utestenges fra SMil Norges arrangementer inntil saken er rettskraftig avgjort. Ved
domfellelse blir medlemmet utestengt.

3.4.3. Personer som har sonet dom kan, etter en karanteneperiode minst tilsvarende
dommens lengde, søke om medlemskap. Slikt medlemskap krever 3⁄4 flertall i sentralstyret
for å innvilges. Et avslag fra sentralstyret kan klages inn til kontrollkomitéen.

3.4.4. Ved eksklusjon vil SMil Norge beholde medlemmets informasjon i medlemsregisteret
tilsvarende lengden på eksklusjonen.

3.4.5. Økonomiske misligheter som underslag, urettmessig handel på vegne av foreningen
eller lignende, vil medføre fravikelse av diskresjonshensynet. Saken vil bli sendt til
forliksrådet, anmeldt eller på annen måte fulgt opp av sentralstyret og vil føre til utestengelse
fra SMil Norge til eventuelt økonomiske uoverensstemmelser er gjort opp.

§4. Etiske retningslinjer og varslingssaker

4.1. SMil Norge har etiske retningslinjer som alle medlemmer, tillitsvalgte og representanter
plikter å følge. Brudd på etiske retningslinjer kan medføre både mistillitsforslag og
eksklusjon, som beskrevet i §3.4. Varslingssaker oversendes til kontrolkomitéen.

§5. Organisasjonsstruktur

5.1. Alle organer i SMil Norge følger samme regler for vedtaksdyktighet, stemmegiving,
saksbehandling og protokollføring som årsmøtet gjør, med mindre noe annet er spesifisert.
SMil Norge har følgende organer:

5.1.1. Årsmøtet er det øverste organet i SMil Norge og består av alle medlemmer som har betalt
siste medlemskontingent. Årsmøtet er vedtaksdyktig med det antallet medlemmer som møter.

5.1.2. Landsstyret er det øverste organet mellom to årsmøter og tiltrer umiddelbart etter årsmøtet
er hevet. Landsstyret består av både representanter fra de styrende organisasjoner og
representanter som er valgt av årsmøtet. Landsstyret er vedtaksdyktig når mer enn 2⁄3 av
landsstyret er tilstede. Organisasjons-representanter og deres personlige vara velges av den
respektive organisasjonen selv. Enkeltmedlemmer har en prioritert varaliste, begge valgt av
årsmøtet. Sentralstyret fasiliteterer møtet for landsstyret og plikter å føre protokoll.
Sentralstyrets fungerende leder er også medlem av landsstyret, leder møtet og har alle
rettigheter. Ved stemmelikhet har sentralstyrets fungerende leder dobbeltstemme.
Styrende organisasjoner kan melde seg inn i landsstyret mellom årsmøter og sentralstyret
plikter å supplere med enkeltmedlemmer for å opprettholde kravet om balanse i representasjon.

5.1.3. Sentralstyret er valgt av årsmøtet, og står for den daglige driften av SMil Norge i tråd med
årsmøtets føringer. Sentralstyret har taushetsplikt og informasjonsplikt overfor landsstyret.

5.1.4. Kontrollkomitéen er valgt av årsmøtet, og har i oppgave å ettergå hvordan øvrige organer i
SMil Norge skjøtter sine oppgaver i tråd med SMil Norge sine grunndokumenter og andre
vedtak fattet av årsmøtet. Kontrollkomitéen rapporterer til årsmøtet. Kontrollkomitéen kan tolke
vedtektene mellom to årsmøter. Kontrollkomitéen er klageinstans for eksklusjonssaker i SMil
Norge, og kan overprøve eksklusjonsvedtak fattet av sentralstyret. Kontrollkomitéen kan
behandle eksklusjonssaker og B-saker som styrende organisasjoners organer vedtar oversendt.
Den aktuelle styrende organisasjonen velger selv om de tar kontrollkomitéens beslutning som
råd eller som vedtak.

§6. Årsmøtet

6.1. Årsmøtet er SMil Norges øverste myndighet. Enkeltmedlem kan delta på årsmøtet med
tale-, stemme- og forslagsrett. Styrende organisasjoner kan stille med én representant som
har møte- og forslagsrett.

6.2. Det skal legges til rette for at alle medlemmer uansett hvor de bor i landet får tilnærmet
den samme mulighet til demokratisk innflytelse på årsmøtet. Dette krav ivaretas ved at
medlemmer kan delta digitalt. I tillegg kan man gi fullmakt til at fremmøtte på årsmøtet kan
stemme på vegne av seg. Hvert fremmøtte medlem kan maksimalt disponere to
fullmaktsstemmer samt egen stemme. Fullmakt skal dokumenteres overfor SMil Norges
økonomi og medlemsansvarlig i forkant av årsmøtet, skriftlig og med fullt navn på både
fullmaktshaver og giver over e-post.

6.3 Valgkomitéen er et selvstendig organ som består av minst to personer, som jobber på vegne av årsmøtet. Dens oppgave er å skaffe minst en kvalifisert kandidat til hvert verv i sentralstyret, landsstyret og kontrollkomitéen. Valgkomitéen står fritt til å innhente informasjon om de eventuelle kandidater og formidle dette videre til årsmøtet. Alle kandidatene presenteres på en saklig måte. Dersom valgkomitéen trekker seg, eller ikke overholder de tidsfrister som er satt, har sentralstyret rett og plikt til selv, eller med andre ressurser, å sørge for at disse oppgavene utføres.

6.4. Sentralstyret er ansvarlig for organisering av årsmøtet.

6.5. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mai. Årsmøtet innkalles av sentralstyret.
Skriftlig innkalling med foreløpig dagsorden sendes alle medlemmer minst seks uker før
årsmøtet.

6.6. Som forberedelse til årsmøtet setter sentralstyret ned følgende redaksjonskomiteer:
komité for Vedtekter (og evt. Etiske Retningslinjer).
komité for Arbeidsprogram (og evt. budsjett).
komité for Politisk Plattform og Politiske Prioriteringer.
Disse komiteene har i oppgave å sammenstille egne og innsendte forslag til sine respektive
grunndokumenter, oversende innkomne forslag til andre komiteer, formulere
kompromissforslag, samt foreslå en voteringsorden. Forberedende komitéer skal ferdigstille
sitt arbeid senest to uker før årsmøtet. Fra og med to uker før årsmøtet starter blir
forberedende komité til redaksjonskomité.

6.7. Redaksjonskomitéene har i oppgave å ta imot og sammenstille forslag til sine respektive
grunndokumenter fra og med sakspapirer er sendt ut til og med grunndokumentet er vedtatt
av årsmøtet. Redaksjonskomitéen kan ferdigstille intensjonsforslag, foreslå redaksjonelle
endringer på innkomne forslag, skrive kompromissforslag og oversende forslag til andre
komitéer. Redaksjonskomitéene utarbeider et forslag til voteringsorden til ordstyrerbordet.

§7. Saker som skal behandles på årsmøtet

7.1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

7.2. Konstituering av årsmøtet.
Opptelling av stemmeberettigede medlemmer og eventuelle observatører.
Valg av en møteleder og sekretær(er) for årsmøtet.
Valg av to protokollunderskrivere.
Valg av tellekorps på to medlemmer.
Godkjenning av forretningsorden.

7.3. Organisasjonens årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden legges frem
til orientering.

7.4. Ansvarsfrihet for sentralstyret.

7.5. Fastsettelse av kontingent.

7.6. Fastsettelse av politisk plattform, arbeidsprogram og budsjett.

7.7. Behandling av vedtekter.

7.8. Behandling av innkommende saker.

7.9. Valg (Det oppfordres til mangfold i sentralstyret og eventuelle utvalg).

7.9.1. Sentralstyret.
Styreleder, velges for to år av gangen i oddetallsår.
Nestleder, velges for to år av gangen i partallsår.
Økonomi og medlemsansvarlig, velges for to år av gangen i partallsår.
Fire til åtte medlemmer til sentralstyret velges for to år av gangen.
Tre vara til sentralstyret (i prioritert rekkefølge).

7.9.2. Landsstyrerepresentanter blant enkeltmedlem.
Landsstyrerepresentantene skal være likt antall representanter fra styrende organisasjoner
til landsstyret.
Fem vara til landsstyret blant enkeltmedlemmer, i prioritert rekkefølge.

7.9.3. Valgkomité på tre medlemmer.

7.9.4. Kontrollkomité på fem medlemmer.

7.9.5. Revisor.

7.10. Saker av personvernmessig karakter føres som hovedregel i B-protokoll og unntas
offentligheten.

§8. Møteledelse og stemmegivning på årsmøtet

8.1. Årsmøtet ledes av en møteleder og sekretær som velges ved møtets åpning. jfr. §7.1.

8.2. For å kunne delta i møtets forhandlinger med tale- forlags- og stemmerett må man
oppfylle kravene til gyldig medlemskap jfr.§3.2.

8.3. Med de unntak som følger av vedtektene treffes alle beslutninger med alminnelig flertall.

8.4. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på årsmøtet.

8.5. Endringer i arbeidsprogram eller politisk plattform avgjøres med simpelt flertall.

8.6. Behandling av saker foregår gjennom åpne avstemminger. Dersom én delegat krever
det, skal avstemningen foregå skriftlig.

§9. Ekstraordinært årsmøtet

9.1. Enten 2⁄3 av sentralstyret, 2⁄3 av landsstyret eller 2⁄3 av medlemmer kan kalle inn til
ekstraordinært årsmøtet. I innkallingen til ekstraordinært årsmøtet skal det oppgis hvilke
saker som kreves behandlet.

9.2. Medlemmer som støtter krav om ekstraordinært årsmøtet må melde dette til økonomi- og
medlemsansvarlig over e-post.

9.3. Krav om ekstraordinært årsmøtet strykes etter en måned dersom det ikke får nok støtte.

9.4. Ekstraordinært årsmøtet avholdes senest to måneder etter at krav om dette er reist.

9.5. Innkalling til ekstraordinært årsmøtet skal være sendt ut til medlemmene senest to uker
før det ekstraordinære årsmøtet. Sakspapirer skal være tilgjengelig fra samme tidspunkt.

§10. Oppløsning

10.1. Forslag om oppløsning behandles på to påfølgende årsmøter med minst 6 ukers
mellomrom. Oppløsning kan kun vedtas med 3⁄4 flertall blant de frammøtte inkludert
forhåndsstemmer og ekskludert fullmakter i begge årsmøtene..

§11. Formuerettslige forpliktelser

11.1. Leder og kasserer forplikter SMil Norge med sine underskrifter enkeltvis.

11.2. SMil Norge hefter for sine forpliktelser med sin formue alene.

§12. Vedtektenes tilgjengelighet

12.1. SMil Norges vedtekter skal være tilgjengelige på SMil Norges nettside. Alle medlemmer
skal gjøres kjent med vedtektene i forbindelse med innmelding.

§13. Ikrafttredelse

13.1. Disse vedtekter trer i kraft umiddelbart.